Federació d'Ensenyament USOC
PermisosAnar a Reduccions de jornada del personal docentLlicènciesExcedències

 

Llicències
 

1. Llicència per assumptes propis

2. Llicència per estudis relacionats amb el lloc de treball

3. Llicència per estudis

4. Llicència per exercir funcions sindicals


1. Llicència per assumptes propis

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret legislatiu 1/1997.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la concessió està subordinada a les necessitats del servei.
 • És convenient demanar-la amb prou antelació abans de la data d’inici prevista, informant-se del termini en cada SSTT o en el Consorci.

Què cal tenir present?

 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat.
 • S’ha de tenir en compte que la data de finalització ha de ser necessàriament la del dia anterior a aquell en què efectivament s’efectuï la reincorporació al centre.
 • La durada és fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari.
 • Es comencen a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més de llicència. El primer cop que es farà ús d'aquest nou període es començaran a computar, de bell nou, els dos anys.
 • El temps de llicència computa a l’efecte d'antiguitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El professorat interí no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions

 • No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència. Igualment implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu i també es descomptarà la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per assumptes propis, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es faran un cop s’hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 3 mensualitats.

Anar al Índex

2. Llicència per estudis relacionats amb el lloc de treball

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-lo a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • La durada és segons la convocatòria. Normalment és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).
 • El temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius.
 • Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
 • Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
 • El personal interí no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions

 • Les que s'estableixin a les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

Anar al Índex

3. Llicència per estudis

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància, i adjuntar la documentació acreditativa dels estudis.
 • Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre.
 • La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent.

Què cal tenir present?

 • La durada és d'un any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.
 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).

Retribucions

 • No es percep cap retribució.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per estudis sense retribució, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència es continua cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran a partir de la data en què es comenci de nou a acreditar retribucions, descomptant mensualment, fins a la extinció total del deute, una quota corrent i una altra d’ endarrerida.

Anar al Índex

4. Llicència per exercir funcions sindicals

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.5.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.c).

On es fa la sol·licitud?

 • Ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui en trameti la sol·licitud.

Què cal tenir present?

 • La durada és d'un curs escolar, prorrogable.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions

 • Es cobra el 100%

Anar al Índex