Notícies

ILT

per Secretaria de Comunicació -

Des de l'1 d'abril, els treballadors no hauran de lliurar el comunicat de baixa a l'empresa.

Des de l'1 d'abril, el treballador ja no haurà de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa, sinó que les comunicacions es faran per via telemàtica entre les administracions i aquesta empresa. És la principal novetat del Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, i publicat avui al BOE. Aquest RD modifica el 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Quan entren en vigor els canvis en la incapacitat temporal?

Aquests canvis en els comunicats de baixa entraran en vigor l'1 d'abril del 2023. A més de desaparèixer l'obligació de lliurar-lo a l'empresa, hi ha altres modificacions. Aquestes se centren en tres procediments:

 1. Expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

 2. Gestió i control dels processos d'IT.

 3. Tramitació dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

Canvis a l'expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

A més de desaparèixer l'obligació del treballador de lliurar el comunicat mèdic de baixa a l'empresa, aquest és l'altre canvi principal del RD: fins ara tots els processos de baixa es gestionaven igual, sense importar el temps d'incapacitat temporal estimat. Ara, els informes de baixa i de confirmació s'expediran en funció del període de durada que estimi el metge. Per això, s'han establert quatre grups de processos:

  • Durada inferior a 5 dies naturals.

El metge emet el comunicat de baixa i el comunicat d'alta al mateix document. Hi indica la data de baixa i alta, que pot ser fins i tot el mateix dia (per exemple, si ens donen un dia de baixa mèdica). Tot i això, podem sol·licitar revisió el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, a l'efecte de comprovar que estem en condicions de rebre l'alta mèdica. En cas contrari, es podrà emetre el comunicat de confirmació de la baixa si la persona no n'ha recuperat la capacitat laboral.

  • Entre 5 i 30 dies naturals.

Aquí, el metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. A la revisió, s'emet el comunicat d'alta o el comunicat de confirmació. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, si cal emetre'n algun més, no es poden emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

  • Entre 31 i 60 dies naturals.

Per a ells, el metge emet el comunicat de baixa indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. S'expedeix aleshores el comunicat d'alta o de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els successius no es poden emetre amb una diferència de més de vint-i-vuit dies naturals entre si.

  • Processos de durada estimada de 61 dies naturals o més.

El metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir més de catorze dies naturals a la data de baixa. Aleshores s'emet el comunicat d'alta o de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els següents no es poden emetre amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre sí.

En qualsevol dels processos que preveu aquest apartat, el metge podrà fixar la revisió mèdica corresponent en un període inferior a l'indicat en cada cas.

Gestió i control dels processos d'IT

Tot i que es tracta d'una incapacitat temporal per contingències comunes, la mútua d'accidents pot intervenir a nivell assistencial i de seguiment. Això implica que la mútua pugui llençar una proposta d'alta mèdica a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut. Si aquesta proposta no es resol en un termini de cinc dies, la mútua pot sol·licitar l'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que ha de resoldre en el termini de quatre dies següents a la recepció.

L'INSS farà el seguiment del nou procediment de gestió i control dels processos per incapacitat temporal, així com el seguiment del grau de motivació clínica de les propostes d'alta de les mútues i de resposta de la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut o de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, així com el grau de compliment dels terminis de les diferents entitats pel que fa a les propostes d'alta.

En cas que es detectaren retards significatius, l'INSS proposarà mesures addicionals que assegurin que el procediment es desenvolupa amb el grau de celeritat necessari.

Com es tramitaran ara els comunicats de baixa, confirmació i alta?

És el principal canvi que afecta de manera directa les obligacions del treballador. A partir de l'1 d'abril, no haurà de lliurar el comunicat de baixa a l'empresa, sinó que seguirà el procés següent:

- El metge expedirà el comunicat de baixa, confirmació o alta, i lliurarà a la persona treballadora una còpia. El Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora, remetrà les dades contingudes a les parts a l'INSS.

- L'INSS comunicarà a les empreses les dades identificatives relatives als informes mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels metges del Servei Públic de Salut o de la mútua, referits a les persones treballadores, perquè l'empresa conegui la informació sobre l'estat de la incapacitat temporal del personal. També remetrà, mitjançant el sistema RED, les dades econòmiques per al càlcul de la prestació corresponent.

- L'INSS gestionarà els informes mèdics i les dades comunicades per les empreses, i els distribuirà i reenviarà a l'entitat a qui correspongui la gestió de la prestació.

- Quan el comunicat mèdic d'alta sigui expedit per l'inspector mèdic de l'INSS, es comunicarà al Servei Públic de Salut o a la mútua (segons correspongui) i aquests ho comunicaran a l'empresa. L'inspector mèdic lliurarà una còpia del comunicat a la persona treballadora, perquè en prengueu coneixement, expressant-li l'obligació d'incorporar-se a la feina l'endemà de l'expedició.

En tot cas, desapareix l'obligació del treballador d'informar directament l'empresa sobre el procés de baixa mitjançant els informes.

IMPOST MEI

per Secretaria de Comunicació -

IMPOST MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional)

A partir d’aquest 1 de gener del 2023 ha entrat en vigor un nou impost que si ets empleat d'una empresa o autònom hauràs d'abonar mitjançant la nòmina. És el nou impost anomenat Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) que substitueix el polèmic Factor de Sostenibilitat i té com a objectiu nodrir “la guardiola de les pensions” per a la jubilació.

EN QUÈ CONSISTEIX L'IMPOST MEI? 

Per l'augment de l'esperança de vida i del desequilibri generat entre persones en edat de treballar i jubilats, l'import de la guardiola de les pensions ha disminuït a un ritme molt accelerat.

Per això, neix l'impost d'equitat intergeneracional (MEI), que substitueix el factor de sostenibilitat.

L'impost d'equitat intergeneracional de les pensions  és un impost que té com a finalitat repartir el cost de les pensions entre diferents generacions de persones treballadores.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén augmentar la guardiola de les pensions perquè la generació del baby boom tingui assegurada la seva jubilació i d’aquesta manera poder donar resposta a l’increment de despesa que això comportarà.

COM FUNCIONA L’IMPOST MEI A ESPANYA?

Aquest impost afectarà en gran mesura les empreses. Es posarà en marxa el proper 1 de gener del 2023 i es descomptarà un 0,6%. D'aquest percentatge els empresaris pagaran un 0,5% i els treballadors un 0,1%, i per això moltes empreses notaran aquest canvi en el pagament de les nòmines als seus treballadors. Serà una despesa més que se suma a una inflació pels núvols i a una inestabilitat econòmica que no presenta el millor pronòstic per als propers mesos.

Exemple: els salaris amb un sou brut de 2.000 euros al mes, l'impost suposarà una rebaixa de 12 euros al mes, 10 dels quals pagarà l'empresa i els altres 2 euros, el treballador.

Es tracta d'un tribut assumit per tots els treballadors independentment dels seus ingressos.

FINS QUAN SERÀ VIGENT L’IMPOST MEI?

L'impost d'equitat intergeneracional estarà en vigor durant un període d'uns 10 anys i pretén ser una peça clau per quan la generació del baby boom es comenci a retirar (entre el 2030 i el 2040).

El MEI podia estar en vigor fins al 2033.

Cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents. Gener

per Secretaria de Comunicació -

     Cursos on line per al mes de gener:

La Federació d’Ensenyament de la USO us ofereix realitzar cursos d'anglès, metodologies didàctiques i competències docents amb descomptes per als nostres afiliats.

En les respectives fitxes dels cursos apareixen els preus i els descomptes als afiliats a FEUSOC i links que us portaran a més informació sobre els continguts dels cursos i la seva metodologia. Es pot sol·licitar informació al telèfon: 931597294 o al link: https://mylearning.es/feusoc/info

Les inscripcions es realitzen a: https://mylearning.es/feusoc/insc/

Recordeu que tots els cursos començaran el 31 de gener i la data límit d'inscripció finalitzarà 24 hores abans.

- Iniciació a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Aprofundiment a la Metodologia AICLE/CLIL (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil lingüístic) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Anglès: Nivells A1 Elementary, A1 Elementary Plus, A2 Pre-Intermediate, A2 Pre-Intermediate Plus, B1 Intermediate, B1 Intermediate Plus, B1+ Upper-Intermediate, B1+ Upper-Intermediate Plus, B2 Advanced,  B2 Advanced Plus,  C1 Upper-Advanced i C1 Upper-Advanced Plus (cursos de 110 h. reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 04/06/2023

 - Preparació examen Cambridge English First (FCE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 31/01/2023 al 07/05/2023

 - Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) (curs de 70 h. homologat per la Universidad San Jorge amb 2,8 ECTS) del 31/01/2023 al 07/05/2023

 - Gamificació aplicada a l’educació (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Diversitat a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Educació emocional a l’aula (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil d’Atenció a la diversitat de l'alumnat) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Aprenentatge Basat en Projectes (curs de 45h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i serveix per acreditar el perfil de Mètodes) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Flipped Classroom (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Educació afectiva i sexual a l’aula (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

 - Coordinador de benestar i delegat de protecció a centres educatius (curs de 45 h. reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) del 31/01/2023 al 02/04/2023

Temes anteriors...