Federació d'Ensenyament USOC
PermisosAnar a Reduccions de jornada del personal docentAnar a llicènciesExcedències

 

Permisos
 

1. Permís pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

2. Permís per naixement per a la mare biològica

3. Permís per adopció o acolliment, tant temporal com permanent

4. Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement

5. Permís de lactància per fill/a menor de dotze mesos

6. Permís d’absència per atendre fills/es amb discapacitat

7. Permís de flexibilització horària per atendre fills/es amb discapacitat

8. Permís per trasllat de domicili

9. Permís per matrimoni o constitució de parella estable

10. Permís per matrimoni d’un/a familiar

11. Permís per assistència a exàmens finals de centres oficials o proves definitives

12. Permís per assistir a formació permanent del professorat

13. Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d'un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat

14. Permís per atenció d’un/a familiar

15. Permís per a cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

16. Permís per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

17. Permís per a víctimes de situacions de violència de gènere

18. Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

19. Permisos electorals


1. Permís pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre
 • (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre . Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Es demana pel temps indispensable per al compliment del deure.
 • Es pot demanar per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, així com per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Caldrà justificar-ne les causes per escrit.

Retribucions

 • Es cobra el 100%

Anar al Índex

2. Permís per naixement per a la mare biològica

Normativa al respecte

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3. Sol·licitud i documentació
 • Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CEB. Model A200.pdf

Què cal tenir present?

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s’amplia en una per a cadascun dels progenitors més en el supòsit de discapacitat del nadó i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
 • En cas que tots dos progenitors treballin, quan passin les sis primeres setmanes de descans obligatori, les posteriors setmanes  d’aquest permís es poden gaudir de manera interrompuda i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. Cal un preavís de 15 dies mínim i s’ha de fer per setmanes completes.
 • En cas de defunció de la mare, l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat o, si s’escau, de la part que resti de permís.
 • En el supòsit de defunció del nadó, el període de durada del permís no es veu reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al centre.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís, i es computaran a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

3. Permís per adopció o acolliment, tant temporal com permanent

Normativa al respecte

 • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021: Disposició Final 37a.
 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 11 i 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors: art. 45.1.d).
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CB. Model A200.pdf

Què cal tenir present?

 • S’ha d’adjuntar-hi la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment.
 • Té una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • Aquest permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.
 • El progenitor pot escollir si comença a comptar a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • En cas que tots dos progenitors treballin, quan passin les sis primeres setmanes, es gaudir el permís de manera interrompuda dins  dels  dotze  mesos  a  comptar:
 • Des del naixement  del fill o filla.
 • Des   la  resolució  judicial  per  la  qual  es  constitueix  l’adopció.
 • Des de  la  decisió  administrativa  de  guarda  amb finalitats d’adopció  o  d’acolliment.
 • Cal un preavís de 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes. Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial.
 • Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, es poden gaudir un cop acabat el permís (es computaran a partir del dia següent). Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant aquest mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat. 

Retribucions

 • Durant el període de viatge previ a l'adopció a l'estranger es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
 • Es cobra el 100% durant la resta del permís.

Anar al Índex

4. Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement

Normativa al respecte

 • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021: Disposició Final 37a.
 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art. 16.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte el que regula la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).
 • Reial decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CB. Model A200.pdf

Què cal tenir present?

 • Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors són de descans obligatori. La resta del permís es pot fer de manera interrompuda. Caldrà en aquest cas un preavís de 15 dies.
 • Aquest permís s’amplia en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del nadó, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement o adopció múltiples.
 •  En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial.
 • En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.
 • En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.
 • En els casos de famílies monoparentals en què només consti un progenitor, adoptant o acollidor/a, si aquest/a percep el subsidi per maternitat, no podrà acumular el subsidi per paternitat.
 • Sí el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, es poden gaudir un cop acabat el permís.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

5. Permís de lactància per fill/a menor de dotze mesos

Normativa al respecte

 • Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.f.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CB. Model G434.pdf

Què cal tenir present?

 • Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada.
 • En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment (per exemple: dues hores en cas de bessons).
 • Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos.
 • El càlcul dels dies de lactància compactada te la fa el SSTT.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.
 • Si en acabar el permís de compactació de la lactància no s'incorpora al lloc de treball això comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.

Anar al Índex

6. Permís d’absència per atendre fills/es amb discapacitat

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació). 

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Es tracta d'un permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
 • Els dos progenitors/es tenen dret al permís .

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

7. Permís de flexibilització horària per atendre fills/es amb discapacitat

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació). 
On es fa la sol·licitud?
 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Es tracta d'un permís de dues hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris del lloc de treball propi amb els dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rep atenció.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

8. Permís per trasllat de domicili

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.b).
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon un dia si no hi ha canvi de localitat i fins a quatre dies si hi ha canvi de localitat. (El Departament considera com "mateixa localitat" els nuclis urbans que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns).
 • Cal tenir en compte els trams següents:
  • Fins a 15 km: un dia
  • De 16 a 50 km: dos dies
  • De 51 a 150 km: tres dies
  • Superior a 150 km: quatre dies

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

9. Permís per matrimoni o constitució de parella estable

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 9.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, Codi Civil de Catalunya, article 234.1 i disposició addicional segona .

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CB. Model A200.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon quinze dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència, en el cas de les parelles estables.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

10. Permís per matrimoni d’un/a familiar

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 10.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon un dia, ampliable a dos si és fora de Catalunya.
 • El/la familiar ha de ser fins al segon grau de consanguinitat .

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

11.  Permís per assistència a exàmens finals de centres oficials o proves definitives

Normativa al respecte

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.c).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.d.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon els dies de la seva celebració o el temps indispensable en cas d'altres proves d'avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

12. Permís per assistir a formació permanent del professorat

Normativa al respecte:

 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon el temps indispensable.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

13. Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d'un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.a).
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol.
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de tres dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de cinc dies hàbils si es produeix en una altra localitat.
 • Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de dos dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en una altra localitat.
 • Des de l’1 gener de 2021, S’inclouen les hospitalitzacions o les intervencions quirúrgiques sense hospitalització que precisen repòs domiciliari tant en el cas dels familiars de 1r grau com en els de 2n.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

14. Permís per atenció d’un/a familiar

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 20.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CEB. (Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud).  Model A200.pdf

Què cal tenir present?

 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí.
 • El familiar ha de ser-ho fins a segon grau de consanguinitat .
 • El temps de permís computa als efectes d’antiguitat, triennis, sexennis, concursos i drets passius.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.

Retribucions

 • No es percebrà cap retribució.

Anar al Índex

15. Permís per a cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

On es fa la sol·licitud?

 • La sol·licitud s’ha de presentar quinze dies abans de l’inici del permís al director del centre de destinació, que l’haurà de fer arribar al SSTT. (Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud).

Què cal tenir present?

 • El pot demanar  per un màxim d’un mes.
 • Es pot sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït.
 • El pot demanar el personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí, però només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

16. Permís per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 18.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.e.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Correspon el temps indispensable perquè les dones embarassades assisteixin a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • El temps necessari perquè les parelles que optin per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu duguin a terme els tràmits administratius requerits a Catalunya per l’administració competent. 

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

17. Permís per a víctimes de situacions de violència de gènere

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 21.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre

Què cal tenir present?

 • Correspon el temps que es consideri justificat d’acord amb el que determinin el serveis socials, policials o de salut corresponents.
 • Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.
 • També es pot demanar flexibilitat horària.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

18. Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 22.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita a la direcció del centre. Model A517.pdf

Què cal tenir present?

 • Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.
 • La durada és D’un mínim d’1 hora a un màxim de 7.
 • La persona que ha obtingut el permís ha de recuperar el temps en el termini d’una setmana a partir del dia del seu gaudiment.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

19. Permisos electorals

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general: arts. 28, 76 i 78.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la qual es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals: art. 13.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la llei 18/1994, de 30 de juny: art. 21.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Resolucions específiques que dicta l’Administració per regular cada procediment electoral.

On es fa la sol·licitud?

 • Se sol·licita al SSTT corresponent o al CEB.
 • Al ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a, s'ha de sol·licitar el permís a les direccions dels centres.

Què cal tenir present?

 • Correspon el temps de durada de la campanya electoral. (S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a. )
 • Correspon un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior. (S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral. Els/les apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions).
 • Correspon el temps necessari per assistir a les reunions durant el període electoral. (S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a. Ells/les membres de les meses coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres).
 • Correspon un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior. (S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a).

Retribucions

 • Es cobra el 100%.
 • Quan amb motiu de l'activitat electoral el professor/a dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que li correspongui.

Anar al Índex