Federació d'Ensenyament USOC
Anar a permisos Reduccions de jornada del personal docentAnar a llicènciesExcedències

Reduccions de jornada del personal docent
 

1. Reducció de jornada per cura d'un fill/a menor de 6 anys

2. Reducció compactada

3. Reducció de jornada per cura d'un fill/a menor de 12 anys

4. Reducció de jornada per naixement de fills/es prematurs/es

5. Reducció de jornada per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

6. Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

7. Reducció de fins al 50% de la jornada amb caràcter retribuït per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu, i pel termini màxim d’un mes.

8. Reducció de jornada per cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

9. Reducció de jornada per raó de violència de gènere

10. Reducció de jornada per tractar una discapacitat legalment reconeguda

11. Reducció de jornada per interès particular

12. Reducció de dues hores complementàries per ser major de 55 anys


1. Reducció de jornada per cura d'un fill/a menor de 6 anys

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.3.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2014-2015.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • La sol·licitud s’ha de fer uns quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada serà com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost).
 • Pot ser d’1/3 o la meitat de la jornada.
 • Es pot acollir el personal, a jornada completa, funcionari i interí.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet, a no ser que la gaudeixin de manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • Per les classes passives si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.
 • Pel personal docent adscrit a la Seguretat Social, no li afectaran els dos primers anys.

Retribucions

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres, mentre que en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

Anar al Índex

2. Reducció compactada

Normativa al respecte

 • L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de manera que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, va quedar suprimida des de l’entrada en vigor el 24 de març del 2012 de la Llei 5/2012 i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant el 100%. No obstant això, el Departament d’Educació va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • Té una durada de 122 dies consecutius després del permís de maternitat/paternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment,per les reduccions d’1/3, o bé 183 dies consecutius per les reduccions de mitja jornada.
 • Només la poden sol·licitar les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, una vacant des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
 • Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances del mes d’agost, la compactació s’interromp fins a acabar les vacances.
 • Com a criteri general, les compactacions que s’autoritzen, no es poden modificar ni fer canvis.
 • ALERTA: Aquest període compactat no compta com a serveis prestats. Es compensa aquest fet posteriorment a la reducció, durant el mateix període gaudit, cobrant menys i treballant el 100% de la jornada. Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

Retribucions

 • Es cobra el 80% a la reducció d’1/3 o el 60% a la reducció de la meitat de jornada durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon).

Anar al Índex

3. Reducció de jornada per cura d'un fill/a menor de 12 anys

Normativa al respecte

 • Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 24.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • La sol·licitud s'ha de presentar quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada serà com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost).
 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada.
 • Aquesta reducció es pot gaudir després de la reducció per cura de fills menors de 6 anys.
 • La pot demanar tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet, a no ser que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.
 • A les classes passives, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Es cobra de forma proporcional a la reducció de jornada: el 50% a la reducció de mitja jornada i el 66,66% a la reducció d'un terç.

Anar al Índex

4. Reducció de jornada per naixement de fills/es prematurs/es

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.g).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • En cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el docent té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions

 • Es cobra amb la disminució proporcional de les retribucions.

Anar al Índex

5. Reducció de jornada per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.b.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • Aquesta sol·licitud s’ha de demanar quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada serà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost).
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament en què consti la guarda legal; en el seu cas, document judicial acreditatiu que es té la guarda legal del causant; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de disminució); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.
 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada.
 • La pot demanar tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet, a no ser que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • A les classes passives, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Es cobra el 60% de les retribucions íntegres a la reducció del la meitat de la jornada i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

Anar al Índex

6. Reducció de la jornada per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65% o que requereix una dedicació especial

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.c.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • Aquesta sol·licitud s’ha de demanar quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada serà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost).
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament; certificació emesa pels serveis de valoració de la dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, la qual ha d’indicar el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar, igual o superior al 65%); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.
 • Pot ser d'1/3 o la 1/2 de la jornada.
 • La pot demanar tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet, a no ser que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • A les classes passives, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Es cobra el 60% de les retribucions íntegres a la reducció del la meitat de la jornada i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

Anar al Índex

7. Reducció de fins al 50% de la jornada amb caràcter retribuït per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu, i pel termini màxim d’un mes.

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.i).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • La reducció de jornada tindrà una durada màxima d’un mes.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet, a no ser que l’exerceixin d’una manera alternativa.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de demanar quinze dies abans de l’inici de la reducció.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

8. Reducció de jornada per cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

Normativa al respecte

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.e).
 • Disposició final 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • En el cas de fill/a menor afectat/da per càncer o una altra malaltia greu el/la funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del/la fill/a menor d'edat, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
 • És requisit que els dos progenitors estiguin treballant.
 • El Departament d'Educació fixa la reducció de jornada amb un límit del 90%.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

9. Reducció de jornada per raó de violència de gènere

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 23 i 26.d.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • Aquesta sol·licitud es demana quinze dies abans de l’inici de la reducció i la seva durada serà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, de Setmana Santa o de l’estiu (31 d’agost).
 • Pot ser d'1/3 o la meitat de la jornada.
 • La pot demanar tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.
 • Les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables.
 • A les classes passives, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Hi ha una diferencia interpretativa segons una llei de la Generalitat i l'Estatut de la funció pública:
  • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions, mentre que en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80% (segons l’art. 26.d de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació del personal de la Generalitat).
  • Hi ha disminució proporcional de la retribució, però la funcionària pública manté les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys (segons l’art. 49.d de l’EBEP).

Anar al Índex

10. Reducció de jornada per tractar una discapacitat legalment reconeguda

Normativa al respecte

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat): art. 25.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment pel Departament d’Educació).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • Es podrà reduir la jornada laboral durant el temps necessari per dur a terme el tractament d’una discapacitat legalment reconeguda en centres públics o privats.
 • Cal acreditar mitjançant un informe del servei mèdic corresponent la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex

11. Reducció de jornada per interès particular

Normativa al respecte

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol (reducció de jornada per interès particular del personal docent de la Generalitat).
 • Resolució 1194/2002, de 7 de maig (instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (les publica anualment el Departament d’Educació).

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Què cal tenir present?

 • El darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular és el 31 de maig tal i com es determina a la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. Els serveis territorials o Consorci ho hauran de resoldre en les dates establertes i comunicaran la decisió a la persona interessada, la qual haurà de presentar la resolució a la direcció del seu centre.
 • La reducció ha de ser de la meitat de la jornada i per un curs escolar sencer; és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost.
 • Aquesta reducció és prorrogable anualment.
 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.
 • A les classes passives, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà la jubilació.

Retribucions

 • Hi ha una reducció de les retribucions íntegres proporcional a la reducció de la jornada.

Anar al Índex

12. Reducció de dues hores complementàries per ser major de 55 anys

Normativa al respecte

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de personal docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació que modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal del professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017: punt 4.
 • Acord GOV/50/2018, de 17 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

On es fa la sol·licitud?

 • Cal sol·licitar-la a la Direcció del centre

Què cal tenir present?

 • S’ha d’haver complert els 55 anys amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció. Cal sol·licitar-la anualment a partir d'aquell any.
 • La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.
 • Les activitats setmanals assignades de les 2 hores de reducció no s'ha de fer necessàriament al centre i s'incorporen a l'horari setmanal d'activitats complementàries, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.

Retribucions

 • Es cobra el 100%.

Anar al Índex