Notícies

Hisenda ens dona la raó.

Hisenda ens dona la raó.

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

PAGA COMPENSATÒRIA

Hisenda ens dona la raó

Per fi ha arribat l’esperada resposta d’hisenda a la tributació de la paga compensatòria del premi de fidelitat. I la resposta no podria ser millor per al professorat que té dret a percebre aquesta paga regulada en l’XIè conveni col·lectiu, que són tots aquells que a data 31 de desembre de 2018 tenien 10 o més anys d’antiguitat en l’empresa. Aquells docents que es trobin en aquestes condicions i que cobrin la totalitat de la paga, segons calendari, en el mateix any fiscal, podran acollir-se a l’art. 18 de la llei de l’impost i resten exempts de tributar a l’IRPF el 30 % de la quantitat que li pertoqui. És una molt bona notícia, però no ha estat gens fàcil.

La Federació d’Ensenyament de la USOC va defensar fermament a la mesa de negociació que tal i com contempla la normativa, s’havia de considerar la paga compensatòria com les quantitats satisfetes en compensació o reparació de complements salarials, pensions o anualitats de durada indefinida o per modificació de les condicions de treball que són rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps (art. 11 Rgl.) i per tant, havia de tenir cabuda en aquesta interpretació i s’hauria de continuar aplicant una reducció del 30% a aquests rendiments, que com el premi de fidelitat abans i ara amb la paga compensatòria, s’han generat en un període superior a dos anys.

Concretament vàrem incidir i defensar, per tal d’introduir en la consulta a Hisenda, el terme “extinció”, per fer ressaltar que aquest no era un concepte nou:

“Respecto a la paga compensatoria que corresponde al Personal Afectado, se configura como una compensación por la extinción del premio de fidelidad regulado en el X Convenio (...).

Ens congratulem doncs que Hisenda hagi resolt favorablement tot reconeixent amb aquests paràgrafs:

“En lo que respecta a la paga compensatoria, al igual que en la situación expresada en el párrafo transcrito, en el presente caso, la paga compensatoria no se corresponde exactamente con el premio de fidelidad al que sustituye por extinción y que se recogía en convenios anteriores. Ahora bien, conceptualmente, no se está estableciendo “ex novo” una retribución, no se trata de una gratificación de nueva creación, sino que es una mera “traducción económica” de las expectativas y derechos generados hasta el 31 de diciembre de 2018 por los futuros y frustrados perceptores del premio de fidelidad que el XI Convenio extingue y sustituye por la paga compensatoria.”

“Por tanto, al reunirse esa doble condición -vinculación del propio rendimiento con una antigüedad en la empresa (como mínimo) por ese período y que el convenio colectivo, acuerdo, pacto o contrato en el que se haya establecido supere también el período de dos años- la reducción del 30 por ciento del artículo 18.2 de la Ley del Impuesto resultará aplicable siempre que el premio de fidelidad y la paga compensatoria se imputen en un único período impositivo

Fes clic aquí per tal d’accedir al document resposta d’hisenda

Si tens qualsevol consulta de com t’afectarà la paga compensatòria en la declaració de la renda, posa’t en contacte amb el teu assessor USOC de zona.