Notícies

Entrega d'al.legacions

Entrega d'al.legacions

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Des de la FEUSOC estem fent arribar al Departament d'Educació milers d'al·legacions, exposant el desacord que genera en l'escola concertada el Projecte de Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admisió en els Centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Senyors/es.

En/Na. .............................................................., amb DNI nº ..................., major d’edat, en qualitat de ......................................., amb domicili a .....................................................................de.......................................... i correu electrònic ........................................, compareix i amb el degut respecte,

EXPOSA:

Que dintre el termini atorgat a l’efecte per l’edicte de 24/01/2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya que es troba en tràmit al Departament d’Educació,

MANIFESTA:

  1. Aquest projecte de decret que se sotmet a informació pública incideix de manera directa en els drets bàsics, constitucionals o estatutaris, a l’educació i a les llibertats d’elecció de centre educatiu i d’ensenyament.
  2. El pacte contra la segregació escolar de Catalunya estableix que s’ha avançat en la lluita contra la segregació escolar, paral·lelament a l’increment del finançament de tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.
  3. El projecte de decret està ple de referències al pacte contra la segregació escolar, però no aclareix de cap forma el finançament de les mesures compensatòries en la lluita contra la segregació que hauran de prendre els centres.
  4. El decret no garanteix les mesures compensatòries, ja que no hi consta cap previsió d’increment del finançament.
  5. La conducta de les Administracions en general, i particularment en la gestió dels concerts educatius, no pot venir dirigida per criteris exclusivament polítics , sinó que ha de basar-se en la protecció dels drets fonamentals del infants i joves en edat escolar, a rebre l’ensenyament bàsic i obligatori de forma gratuïta i en base als drets de llibertat d’ensenyament i d’elecció de centre per part de les famílies.
  6. És necessari que totes les administracions que participin en els processos de programació de l’oferta i d’admissió de l’alumnat deixin al marge qualsevol prejudici de caràcter ideològic i es guiïn exclusivament sobre criteris tècnics i procedimentals, tot respectant l’ordenament i la jerarquia jurídica.
  7. Totes les administracions haurien de ser ben conscients que de les seves decisions i actuacions en el processos de planificació, preinscripció i matriculació de l’alumnat en centres privats concertats, en depenen directa o indirectament els llocs de treball del professorat i del PAS.
  8. En el context actual de necessària implantació del decret de sistema educatiu inclusiu, juntament amb les necessitats d’increment de la inversió en tots els centres educatius i la baixada demogràfica constant des d’anys enrere, fa necessària i imprescindible una baixada de ràtios que permetin una major atenció educativa i el manteniment dels llocs de treball.

Tot això ho fem constar, respectuosament  i en compliment de l’exercici del dret a al·legar que contempla la normativa, amb voluntat que, en modificar el text proposat en el sentit que aquí s’exposa, el text pugui ajustar-se millor a les prescripcions del nostre ordenament.

 ...................................................., a.............. de febrer de 2020.

 

 

Signatura