Notícies

ILT

ILT

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

Des de l'1 d'abril, els treballadors no hauran de lliurar el comunicat de baixa a l'empresa.

Des de l'1 d'abril, el treballador ja no haurà de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa, sinó que les comunicacions es faran per via telemàtica entre les administracions i aquesta empresa. És la principal novetat del Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, i publicat avui al BOE. Aquest RD modifica el 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Quan entren en vigor els canvis en la incapacitat temporal?

Aquests canvis en els comunicats de baixa entraran en vigor l'1 d'abril del 2023. A més de desaparèixer l'obligació de lliurar-lo a l'empresa, hi ha altres modificacions. Aquestes se centren en tres procediments:

 1. Expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

 2. Gestió i control dels processos d'IT.

 3. Tramitació dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

Canvis a l'expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta.

A més de desaparèixer l'obligació del treballador de lliurar el comunicat mèdic de baixa a l'empresa, aquest és l'altre canvi principal del RD: fins ara tots els processos de baixa es gestionaven igual, sense importar el temps d'incapacitat temporal estimat. Ara, els informes de baixa i de confirmació s'expediran en funció del període de durada que estimi el metge. Per això, s'han establert quatre grups de processos:

  • Durada inferior a 5 dies naturals.

El metge emet el comunicat de baixa i el comunicat d'alta al mateix document. Hi indica la data de baixa i alta, que pot ser fins i tot el mateix dia (per exemple, si ens donen un dia de baixa mèdica). Tot i això, podem sol·licitar revisió el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, a l'efecte de comprovar que estem en condicions de rebre l'alta mèdica. En cas contrari, es podrà emetre el comunicat de confirmació de la baixa si la persona no n'ha recuperat la capacitat laboral.

  • Entre 5 i 30 dies naturals.

Aquí, el metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. A la revisió, s'emet el comunicat d'alta o el comunicat de confirmació. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, si cal emetre'n algun més, no es poden emetre amb una diferència de més de catorze dies naturals entre si.

  • Entre 31 i 60 dies naturals.

Per a ells, el metge emet el comunicat de baixa indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de set dies naturals a la data de baixa. S'expedeix aleshores el comunicat d'alta o de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els successius no es poden emetre amb una diferència de més de vint-i-vuit dies naturals entre si.

  • Processos de durada estimada de 61 dies naturals o més.

El metge emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir més de catorze dies naturals a la data de baixa. Aleshores s'emet el comunicat d'alta o de confirmació de la baixa. Després d'aquest primer comunicat de confirmació, els següents no es poden emetre amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre sí.

En qualsevol dels processos que preveu aquest apartat, el metge podrà fixar la revisió mèdica corresponent en un període inferior a l'indicat en cada cas.

Gestió i control dels processos d'IT

Tot i que es tracta d'una incapacitat temporal per contingències comunes, la mútua d'accidents pot intervenir a nivell assistencial i de seguiment. Això implica que la mútua pugui llençar una proposta d'alta mèdica a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut. Si aquesta proposta no es resol en un termini de cinc dies, la mútua pot sol·licitar l'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que ha de resoldre en el termini de quatre dies següents a la recepció.

L'INSS farà el seguiment del nou procediment de gestió i control dels processos per incapacitat temporal, així com el seguiment del grau de motivació clínica de les propostes d'alta de les mútues i de resposta de la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut o de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, així com el grau de compliment dels terminis de les diferents entitats pel que fa a les propostes d'alta.

En cas que es detectaren retards significatius, l'INSS proposarà mesures addicionals que assegurin que el procediment es desenvolupa amb el grau de celeritat necessari.

Com es tramitaran ara els comunicats de baixa, confirmació i alta?

És el principal canvi que afecta de manera directa les obligacions del treballador. A partir de l'1 d'abril, no haurà de lliurar el comunicat de baixa a l'empresa, sinó que seguirà el procés següent:

- El metge expedirà el comunicat de baixa, confirmació o alta, i lliurarà a la persona treballadora una còpia. El Servei Públic de Salut, mútua o empresa col·laboradora, remetrà les dades contingudes a les parts a l'INSS.

- L'INSS comunicarà a les empreses les dades identificatives relatives als informes mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels metges del Servei Públic de Salut o de la mútua, referits a les persones treballadores, perquè l'empresa conegui la informació sobre l'estat de la incapacitat temporal del personal. També remetrà, mitjançant el sistema RED, les dades econòmiques per al càlcul de la prestació corresponent.

- L'INSS gestionarà els informes mèdics i les dades comunicades per les empreses, i els distribuirà i reenviarà a l'entitat a qui correspongui la gestió de la prestació.

- Quan el comunicat mèdic d'alta sigui expedit per l'inspector mèdic de l'INSS, es comunicarà al Servei Públic de Salut o a la mútua (segons correspongui) i aquests ho comunicaran a l'empresa. L'inspector mèdic lliurarà una còpia del comunicat a la persona treballadora, perquè en prengueu coneixement, expressant-li l'obligació d'incorporar-se a la feina l'endemà de l'expedició.

En tot cas, desapareix l'obligació del treballador d'informar directament l'empresa sobre el procés de baixa mitjançant els informes.