Notícies

POSICIONAMENT SINDICAL QUOTES CONCERTADA

POSICIONAMENT SINDICAL QUOTES CONCERTADA

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

POSICIONAMENT SINDICAL EN RELACIÓ AL PAGAMENT DE LES QUOTES PER PART DE LES FAMÍLIES QUE ESCOLARITZEN LLURS FILLS I FILLES ALS CENTRES CONCERTATS.

El sindicat USOC és l’organització sindical majoritària en el sector dels centres privats concertats de Catalunya, des de fa més de 25 anys. Té una representació d’un 49 % en el conveni col·lectiu sectorial, amb més de 1.100 delegats i delegades, repartits per la majoria d'escoles del sector: religioses i laiques. També és representatiu als centres públics.

El Departament d’Educació no suporta les nòmines de tot el professorat dels centres concertats de Catalunya. Una part del professorat i altre personal dels centres educatius concertats perceben les seves nòmines directament del centre, mitjançant les quotes que abonen les famílies. El professorat, amb independència de qui li abona la seva nòmina, ha estat treballant fent el seguiment de l’alumnat de tots els nivells educatius dia a dia, des del dia 13 de març, data en que es van tancar les escoles i instituts i ho seguirà fent després del període de Setmana Santa. No abonar de forma generalitzada les quotes posarà en perill aquests llocs de treball.

SOBRE LES QUOTES DELS CENTRES CONCERTATS

Arrel de la crisi sanitària provocada per la malaltia del covid-19 i el conseqüent tancament de centres educatius i posterior confinament de la societat, juntament amb les conseqüències que l’esmentat confinament ha provocat en l’àmbit laboral de la majoria de la població, els sindicats USOC i UGT s’adrecen a l’opinió pública amb voluntat d’esclarir algunes informacions que no s’ajusten a la realitat i creen confusió.

  1. Les organitzacions sindicals signants tenen la condició de més representatives i entre les dues ostenten sobre el 85% de la representació sectorial. Els dos sindicats vàrem signar el Pacte Nacional per l’Educació (2006) i el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya (2018).
  2. En relació al finançament dels centres concertats, ens remetem als documents del Pacte Nacional per l’Educació i del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, on es reconeixen l’infrafinançament per part de l'Administració dels centres educatius concertats, en particular i del conjunt del servei d’educació, en general, fent necessària la col·laboració de les famílies, directament als centres o mitjançat les AMPA’s.
  3. Els sindicats portem anys exigint els mateixos recursos humans i econòmics amb les mateixes condicions per a tots els centres del servei educatiu de Catalunya, per fer efectiva una educació gratuïta i de qualitat per a tot l'alumnat, però no és així i les famílies compensen aquestes diferències pel sosteniment dels centres.
  4. Els centres concertats tenen establerts diferents tipus de quotes que responen a finalitats diverses, també reconegudes en el pacte contra la segregació escolar. No tota la plantilla docent de les escoles concertades percep la retribució dels fons públics per la via del pagament delegat. Per tant, una part de la plantilla és sostinguda directament pels centres, abonant les seves nòmines i cotitzacions socials.
  5. Una part important de les quotes que abonen les famílies van adreçades a sufragar aquesta despesa de caràcter laboral, pel que una afectació important en el volum d’aquests ingressos pot comportar conseqüències laborals, com ara acomiadaments.
  6. El professorat dels centres concertats es troba, des del 13 de març, data del tancament de les escoles, treballant des de casa, fent el seguiment de l’alumnat i sense tenir present en cap moment qui li abona la nòmina.
  7. L'Administració no finança per igual tot el servei d’educació de Catalunya i on no arriba, ho suporten les famílies. El problema de fons és la baixa inversió en educació, en primer terme i l’asimetria en el finançament dels centres.

Els sindicats signants som conscients de les dificultats econòmiques d’algunes famílies, a les que, sense cap dubte, s’ha de donar una resposta, però el conjunt de les famílies ha de ser també ben conscient del que acabem d’exposar, en relació al docents i altres professionals dels centres educatius concertats.