Notícies

Permís per a la cura del lactant

Permís per a la cura del lactant

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El permís per a la lactància passa a dir-se “permís per a la cura del lactant” i és independent de l’ampliació de la suspensió del contracte per naixement del fill/a, adopció, acolliment o guarda amb finalitat d’adopció.

Cada progenitor tindrà dret, fins que el lactant faci 9 mesos a:

• Una hora d’absència del treball, que podrà dividir en dues fraccions.
• Es podrà substituir, a voluntat del treballador/a, per una reducció de la jornada en mitja hora.
• Es podrà acumular, en jornada completa, en els termes previstos en la negociació col·lectiva, en el pla d’igualtat o en l’acord d’empresa.

Els dos progenitors podran gaudir del permís per a la cura del lactant però, si els dos treballen a la mateixa empresa, el gaudi simultani pot restringir-se per raons organitzatives.

El període de permís per a la cura del lactant es podrà allargar fins que el menor faci els 12 mesos, i sempre que els dos progenitors hagin fet ús del permís amb la mateixa durada i règim.

Aquesta ampliació tindrà una reducció proporcional del salari, tot i que es podrà optar a una prestació econòmica per a la cura corresponsable del lactant des que faci 9 mesos fins els 12 mesos.

Quan els progenitors puguin fer ús i en facin d’aquest permís, el dret a percebre aquesta prestació el tindrà un d’ells.

La quantia de la prestació consistirà en un subsidi equivalent per complementar fins el 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comuns.

Per a qualsevol dubte, consulta el teu assessor USOC de zona.