Notícies

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2019

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2019

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

El BOE, de 27 de desembre de 2018, va publicar el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019, que serà d’aplicació des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

El salari mínim interprofesional queda fixat en:

30 euros/dia

 900 euros/mes (per 14 pagues)

12.600 euros/any

per a la jornada completa, havent de calcular-se la part proporcional per a les jornades inferiors.

Per al càlcul del salari mínim interprofessional s'ha d'incloure, al costat del salari base, els complements personals, funcionals i aquells que estan vinculats al treball realitzat o als resultats de l'empresa. Per la seva banda, s'haurà d'excloure qualsevol salari en espècie que percebi el treballador.

En relació amb aquells salaris que a la data de publicació del Reial Decret estiguessin aprovats per una norma legal o convencional (conveni col·lectiu) o per laude arbitral, es mantindran en vigor durant la vigència d'aquest, però, en els casos que fossin inferiors al nou SMI en còmput anual, han de ser incrementats en la quantia necessària per equipar-se a aquest nou mínim.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC exigirem a les meses negociadores dels convenis col·lectius de les que formem part, que es duguin a terme les modificacions necessàries per adaptar, el més aviat possible, aquells salaris que actualment hagin quedat per sota del nou SMI.

Així mateix, instarem, en el nostre àmbit autonòmic, provincial o local, a exigir a les administracions competents i a les associacions i organitzacions empresarials, que facin el mateix i apliquin al SMI de 2019 des de l'1 de gener a tots els treballadors i treballadores que es puguin veure afectats.