Notícies

TANCAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS A CATALUNYA PER COMBATRE EL CORONAVIRUS

TANCAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS A CATALUNYA PER COMBATRE EL CORONAVIRUS

per Secretaria de Comunicació -
Nombre de respostes: 0

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC 12.3.2020).

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1; i en aplicació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, s’ha resolt adoptar les mesures preventives següents: 
 
a) El tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament. 
 
Es recomana que les instruccions que el departament competent en matèria d'educació aprovi per al seu personal durant la vigència de la mesura a què es refereix l'apartat anterior, s'apliquin també al personal dels centres educatius de titularitat municipal i de titularitat privada. 
 
b) La suspensió de l'activitat lectiva-presencial de les universitats del sistema universitari de Catalunya.  
c) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.  
La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment. 
 
Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, de les activitats esmentades.
 
Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
En el context de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1, i d’acord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2, en la que s’estableix el tancament de tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, s’adopten mesures organitzatives en aplicació de la Resolució. 
 
Aquesta Instrucció s’adequa a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. 
 
Aquesta Instrucció s’emet com a complementària a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARSCoV-2. 
 
A l’empara de les competències que té atribuïdes la Secretaria General del Departament d’Educació, aprovo aquesta Instrucció. 
 
1. Àmbit d’aplicació 
 Aquesta instrucció és aplicable al personal docent, al personal d’atenció educativa, al personal d’administració i serveis, al personal tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al departament d’Educació i als seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i entitats de dret públic. 
 Igualment, es recomana que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades a tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya de titularitat municipal o privada.
 
2. Mesures organitzatives 
1 Tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya. 
S’estableix el tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l’integren d’acord amb l’article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament. Igualment, se suspenen els serveis de transport i de menjador escolar.  Excepcionalment, els centres d’educació especial podran romandre oberts quan així ho recomani l’administració competent, juntament amb el departament competent en matèria de salut degut a les atencions especials que l’alumnat d’aquests centres requereix. En aquest cas, cada centre adoptarà les mesures organitzatives necessàries per garantir la viabilitat del servei.
2 Disponibilitat del personal que presta serveis en centres i serveis educatius 
El personal que hi presta serveis no assistirà als centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura excepcional. Aquest personal ha de romandre disponible dins la seva jornada laboral habitual. Els equips directius dels centres i serveis educatius han de tenir oberts canals de comunicació amb els serveis del Departament d’Educació, el personal i les famílies dels centres, evitant aquells de tipus presencial.
 
3 Formació  
Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions. Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant l’ús de les tecnologies digitals. El personal s’abstindrà d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya. El Departament d’Educació en aquest context excepcional posa a disposició del professorat un paquet de mesures extraordinàries orientades a proporcionar recursos metodològics i de formació mitjançant l’ús de les tecnologies digitals. 
 
4 Procediment de preinscripció escolar 
En relació amb el procediment de preinscripció escolar s’establiran els mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament. 
 
5 Realització de proves diverses als centres
Se suspenen totes les proves que s’han de realitzar en els centres educatius, incloses les d’obtenció de títols i d’accés a altres ensenyaments.
 
6 Estades a empreses de l’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors  
Se suspenen les estades a les empreses de l’alumnat que realitza Formació en Centres de Treball. El departament d’Educació establirà les mesures que corresponguin per aquells estudiants que no puguin posposar i finalitzar l’estada completament abans de la junta d’avaluació de final del curs. Les estades en empreses en modalitat de Formació Professional Dual queden subjectes a les instruccions que determinin les empreses on es realitzen aquestes estades o l’autoritat laboral competent. 
 
7 Atenció al públic en dependències administratives del Departament d’Educació  
En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció no presencial. En els serveis d’atenció al públic presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. S’evitarà concentrar un nombre elevat de persones en sales de dimensions reduïdes, controlant o regulant-ne l’accés.
Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura (el 12.3.2020) i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària i de funció pública. Queda sense efecte qualsevol instrucció o ordre de servei que s’oposi o contradigui el que estableix aquesta Instrucció.